nocategorysubcategorynameampnametemnamelatitudelongitudeimgPictureSizePictureWidthPictureHeight
1สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่ศรีภูมิ18.790298.9869รูป150100
2สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่ศรีภูมิ18.79018898.986295รูป150100
3สถานที่สำคัญสถานที่สำคัญอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เมืองเชียงใหม่ศรีภูมิ18.79022598.987385รูป150100
4สถานที่สำคัญสถานที่สำคัญเสาอินทขิลเมืองเชียงใหม่ศรีภูมิ18.78974498.98692รูป150100
5สถานที่สำคัญสถานที่สำคัญประตูสวนดอกเมืองเชียงใหม่ศรีภูมิ18.78900598.978189รูป150100
6สถานที่สำคัญสถานที่สำคัญประตูช้างเผือกเมืองเชียงใหม่ศรีภูมิ18.79543198.986788รูป150100
7สถานที่สำคัญพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาเมืองเชียงใหม่ศรีภูมิ18.79025998.988351รูป150100
8สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ (วัดโพธิ์น้อย)เมืองเชียงใหม่ศรีภูมิ18.78952598.989846รูป150100
9สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดดับภัยเมืองเชียงใหม่ศรีภูมิ18.79300298.981682รูป150100
10สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดดวงดีเมืองเชียงใหม่ศรีภูมิ18.78948798.98832รูป150100
11สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดกู่เต้าเมืองเชียงใหม่ศรีภูมิ18.80279598.988369รูป21988150100
12สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดเชียงมั่นเมืองเชียงใหม่ศรีภูมิ18.79381698.989514รูป318245150100
13สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดเชียงยืนเมืองเชียงใหม่ศรีภูมิ18.79635298.988596รูป193876150100
14สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดพันอ้นเมืองเชียงใหม่ศรีภูมิ18.787798.991รูป134291150100
15สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมถนนคนเดินท่าแพเมืองเชียงใหม่พระสิงห์18.78774998.993082รูป284909150100
16สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดพระสิงห์วรวิหารเมืองเชียงใหม่พระสิงห์18.78858598.981409รูป442872150100
17สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดพวกหงษ์เมืองเชียงใหม่พระสิงห์18.78300598.980995รูป93575150100
18สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดพันเตาเมืองเชียงใหม่พระสิงห์18.78778798.987684รูป249911150100
19สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดหมื่นเงินกองเมืองเชียงใหม่พระสิงห์18.78545898.981021รูป224216150100
20สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดเจดย์หลวงวรวิหารเมืองเชียงใหม่พระสิงห์18.78695998.986554 รูป86450150100
21สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการศูนย์หัตถกรรมชาวเขาเมืองเชียงใหม่พระสิงห์18.78152298.992222รูป105274150100
22สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดศรีสุพรรณเมืองเชียงใหม่พระสิงห์18.77998.9836รูป146036150100
23สถานที่สำคัญสถานที่สำคัญประตูสวนปรุงเมืองเชียงใหม่หายยา18.78156598.981669รูป280279150100
24สถานที่สำคัญสถานที่สำคัญประตูเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่หายยา18.7813698.989048รูป99566150100
25สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่หายยา18.7723998.980006รูป257549150100
26สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดบุพพารามเมืองเชียงใหม่ช้างม่อย18.78816498.998268รูป253893150100
27สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดอู่ทรายคำเมืองเชียงใหม่ช้างม่อย18.78978998.99469รูป32239150100
28สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดแสนฝางเมืองเชียงใหม่ช้างม่อย18.78911998.998585รูป44678150100
29สถานที่สำคัญสถานที่สำคัญประตูท่าแพเมืองเชียงใหม่ช้างคลาน18.7877898.993223รูป173848150100
30สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดชัยมงคลเมืองเชียงใหม่ช้างคลาน18.7807299.004625รูป276548150100
31สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดช่างฆ้องเมืองเชียงใหม่ช้างคลาน18.78598.997999รูป47896150100
32สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดอุปคุตเมืองเชียงใหม่ช้างคลาน18.787799.0013รูป99528150100
33สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดลอยเคราะห์เมืองเชียงใหม่ช้างคลาน18.78464798.99672รูป69236150100
34สถานที่สำคัญพิพิธภัณฑ์Art in Paradise Chiang Maiเมืองเชียงใหม่ช้างคลาน18.776198.9993รูป23021150100
35สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดเกตการามเมืองเชียงใหม่วัดเกตุ18.79233499.00315รูป175036150100
36สถานที่สำคัญสถานที่สำคัญอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละเมืองเชียงใหม่วัดเกตุ18.77879399.007335รูป172384150100
37สถานที่สำคัญพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่เมืองเชียงใหม่ช้างเผือก18.81152498.976337รูป45401150100
38สถานที่สำคัญพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ชาวเขาเมืองเชียงใหม่ช้างเผือก18.82154398.974757รูป142590150100
39สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดเจดีย์เจ็ดยอดเมืองเชียงใหม่ช้างเผือก18.8090498.972218รูป191115150100
40สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์เมืองเชียงใหม่สุเทพ18.80594998.898768รูป175414150100
41สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารพระบรมธาตุดอยสุเทพเมืองเชียงใหม่สุเทพ18.80502598.921595รูป630688150100
42สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยเมืองเชียงใหม่สุเทพ18.83597298.888873รูป82717150100
43สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกน้ำตกห้วยแก้วเมืองเชียงใหม่สุเทพ18.81179598.944533รูป316057150100
44สถานที่สำคัญพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์รถโบราณเมืองเชียงใหม่สุเทพ18.74509698.939422รูป61163150100
45สถานที่สำคัญพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติเมืองเชียงใหม่สุเทพ18.79611298.970632รูป103985150100
46สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดพระธาตุดอยคำเมืองเชียงใหม่สุเทพ18.75951398.918127รูป193219150100
47สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดสวนดอก (วัดบุปผาราม)เมืองเชียงใหม่สุเทพ18.78823598.967282รูป380506150100
48สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวนสัตว์เชียงใหม่เมืองเชียงใหม่สุเทพ18.809798.9476รูป195184150100
49สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดอุโมงค์เมืองเชียงใหม่สุเทพ18.783398.9512รูป570115150100
50สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานอุทยานหลวงราชพฤกษ์เมืองเชียงใหม่แม่เหียะ18.748198.9249รูป329446150100
51สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จอมทองบ้านหลวง18.63679998.621688รูป207874150100
52สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกน้ำตกผาดอกเสี้ยวจอมทองบ้านหลวง18.63826898.6369รูป175859150100
53สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกน้ำตกวชิรธารจอมทองบ้านหลวง18.64196498.698686รูป137642150100
54สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกน้ำตกวังควายจอมทองบ้านหลวง18.60179398.665703รูป97542150100
55สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกน้ำตกสิริธารจอมทองบ้านหลวง18.64260798.680126รูป337662150100
56สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกน้ำตกสิริภูมิจอมทองบ้านหลวง18.64696798.612173รูป193312150100
57สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกน้ำตกแม่กลางจอมทองบ้านหลวง18.49617198.667709รูป169309150100
58สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกน้ำตกแม่ยะจอมทองบ้านหลวง18.44062198.692447รูป133802150100
59สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริจอมทองบ้านหลวง18.58479898.512202รูป495632150100
60สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จอมทองบ้านหลวง18.54254898.519762รูป378110150100
61สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานจอมทองบ้านหลวง18.55573898.482269รูป120697150100
62สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริจอมทองบ้านหลวง18.5533898.47935รูป132399150100
63สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารพระมหาธาตุนภเมทนีดล จอมทองบ้านหลวง18.5520698.479858รูป123452150100
64สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารจอมทองดอยแก้ว18.421198.6791รูป134353150100
65สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกน้ำตกห้วยทรายเหลืองแม่แจ่มช่างเคิ่ง18.5239398.455806รูป74706150100
66สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกน้ำตกแม่ปานแม่แจ่มช่างเคิ่ง18.528998.4574รูป35675150100
67สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้ำแม่ออกฮูแม่แจ่มช่างเคิ่ง18.5470798.38321รูป277881150100
68สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดพุทธเอ้นแม่แจ่มช่างเคิ่ง18.5133498.350666รูป144579150100
69สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านป่าปงเปียงแม่แจ่มช่างเคิ่ง18.53361398.447535รูป54381150100
70สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดกองกานแม่แจ่มแม่ศึก18.54778798.353004รูป126148150100
71สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋งแม่แจ่มแม่ศึก18.78100798.162581รูป85224150100
72สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดป่าแดดแม่แจ่มท่าผา18.47998.3766รูป79274150100
73สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดยางหลวงแม่แจ่มท่าผา18.475698.371รูป168910150100
74สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาว19.38363298.861173รูป1101277150100
75สถานที่ท่องเที่ยวถ้ำถ้ำเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาว19.39380398.928308รูป680034150100
76สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดถ้ำผาปล่องเชียงดาวเชียงดาว19.40209598.91808รูป72953150100
77สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติผาแดงเชียงดาวเมืองนะ19.62887798.95634รูป116734150100
78สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกน้ำตกศรีสังวาลย์เชียงดาวเมืองนะ19.6294798.955861รูป361011150100
79สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติบ่อน้ำร้อนโป่งอ่างเชียงดาวเมืองนะ19.596898.9443รูป341067150100
80สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวบ้านอรุโณทัยเชียงดาวเมืองนะ19.738898.9652รูป128470150100
81สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดอรัญจอมเมฆ (วัดพระธาตุสามเงา)เชียงดาวแม่นะ19.275998.9034รูป133961150100
82สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางธรรมชาติดอยแม่ตะมานเชียงดาวแม่นะ19.3134898.8326รูป472240150100
83สถานที่สำคัญสถานที่สำคัญพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์เชียงดาวเมืองงาย19.463298.9616รูป161313150100
84สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกเชียงดาวปิงโค้ง19.531399.0549รูป162719150100
85สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางธรรมชาติดอยค้ำฟ้า (หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาย)เชียงดาวทุ่งข้าวพวง19.55371298.80825รูป137279150100
86สถานที่สำคัญสวนสาธารณะสวนพฤกษศาสตร์ทวีชลดอยสะเก็ดเชิงดอย18.85672899.099492รูป227909150100
88สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริดอยสะเก็ดป่าเมี่ยง18.88890999.221058รูป585997150100
89สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงดอยสะเก็ดเทพเสด็จ18.98110699.33716รูป67879150100
90สถานที่ท่องเที่ยวเขื่อนเขื่อนแม่กวงอุดมธาราดอยสะเก็ดลวงเหนือ18.923599.1217รูป50069150100
91สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติวนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสีแม่แตงแม่หอพระ19.06993999.080126รูป78901150100
92สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกน้ำตกหมอกฟ้าแม่แตงสบเปิง19.11153498.774326รูป246633150100
93สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรสถานีวิจัยและส่งเสริมกาแฟอรา-บิก้าแม่หลอดแม่แตงสบเปิง19.09856498.776261รูป223044150100
94สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติศรีลานนาแม่แตงบ้านเป้า19.1777699.030704รูป399342150100
95สถานที่ท่องเที่ยวเขื่อนอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลแม่แตงบ้านเป้า19.17096399.030775รูป331446150100
96สถานที่ท่องเที่ยวน้ำพุร้อนน้ำพุร้อนโป่งเดือดแม่แตงป่าแป๋19.24571198.686157รูป131681150100
97สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะแม่แตงเมืองก๋าย19.17710798.80855รูป236953150100
98สถานที่ท่องเที่ยวจุดชมวิวจุดชมวิวดอยกิ่วลมแม่แตงกื้ดช้าง19.31375598.604291รูป71153150100
99สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังแม่แตงกื้ดช้าง19.30394998.599035รูป64050150100
100สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปางช้างแม่แตงแม่แตงกื้ดช้าง19.19853498.886777รูป78675150100
101สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกนแม่แตงอินทขิล19.157298.9794รูป837326150100
102สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวคุ้มเสือแม่ริมแม่ริมริมใต้18.92482798.932466รูป238995150100
103สถานที่สำคัญพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์แม่ริมริมใต้18.91283598.942199รูป57641150100
104สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเมจิก แลนด์แม่ริมริมใต้18.92679398.932034รูป195290150100
105สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดพระพุทธบาทสี่รอยแม่ริมสะลวง19.01665798.762289รูป77143150100
106สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกน้ำตกตาดหมอกแม่ริมแม่แรม18.96239298.855569รูป127768150100
107สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกน้ำตกแม่สาแม่ริมแม่แรม18.90588998.900395รูป89210150100
108สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยแม่ริมแม่แรม18.929139 98.826695 รูป129681150100
109สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวม่อนแจ่มแม่ริมแม่แรม18.935898.8224รูป261155150100
110สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปางช้างแม่สาแม่ริมแม่แรม18.899898.8755รูป121814150100
111สถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยามแม่ริมแม่แรม18.918198.9084รูป382010150100
112สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนองุ่นอีเดนแม่ริมแม่แรม18.769198.9473รูป153087150100
113สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเราสะเมิงสะเมิงใต้18.831443 98.778629รูป75176150100
114สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรสถานีเกษตรหลวงปางดะสะเมิงสะเมิงใต้18.85267698.765463รูป603793150100
115สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวไร่นภ ภูผาสะเมิงสะเมิงใต้18.85519298.753125รูป248165150100
116สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะสะเมิงสะเมิงเหนือ19.01059498.709924รูป73807150100
117สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติขุนขานสะเมิงแม่สาบ18.85400498.622005รูป97753150100
118สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางธรรมชาติดอยม่อนอังเกตุสะเมิงยั้งเมิน19.21358498.640235รูป88054150100
119สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกฝางโป่งน้ำร้อน19.996599.1443รูป1018373150100
120สถานที่ท่องเที่ยวน้ำพุร้อนบ่อน้ำพุร้อนฝางฝางม่อนปิ่น19.96572499.154755รูป256468150100
121สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริสถานีเกษตรหลวงอ่างขางฝางแม่งอน19.9110499.044735รูป123987150100
122สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางธรรมชาติดอยอ่างขางฝางแม่งอน19.869799.055รูป195613150100
123สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวไร่ชา 2000ฝางแม่งอน19.92218999.040534รูป183357150100
124สถานที่ท่องเที่ยวจุดชมวิวดอยปู่หมื่นแม่อายแม่สาว20.00093399.195336รูป135553150100
125สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋ามแม่อายท่าตอน20.07633299.469741รูป56676150100
126สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดท่าตอนแม่อายท่า20.060599.3598รูป176534150100
127สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงพร้าวแม่แวน19.327502 99.325553 รูป18403150100
128สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมดอยแม่ปั๋งพร้าวแม่ปั๋ง19.2124 99.1852 รูป87901150100
129สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดดอยแม่ปั๋งพร้าวแม่ปั๋ง19.21228199.185565รูป140383150100
130สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางธรรมชาติดอยม่อนล้านพร้าวป่าไหน่19.4263399.31237รูป251100150100
131สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลพร้าวโหล่งขอด19.072519.0725รูป62551150100
132สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดพระธาตุกลางใจเมืองพร้าวสันทราย19.396599.1911รูป121493150100
133สถานที่ท่องเที่ยวน้ำพุร้อนน้ำพุร้อนบ้านหนองครกพร้าวสันทราย19.42553699.14275รูป90530150100
134สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารเวียงท่ากานสันป่าตองบ้านกลาง18.550498.881รูป68630150100
135สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดศรีนวรัฐ (วัดทุ่งเสี้ยว)สันป่าตองบ้านกลาง18.56354998.867467รูป59164150100
136สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดป่าเจริญธรรมสันป่าตองยุหว่า18.60598.8905รูป135930150100
137สถานที่ท่องเที่ยวตลาดนัดตลาดนัดทุ่งฟ้าบดสันป่าตองยุหว่า18.6016298.88976รูป468782150100
138สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดสันคอกช้างสันป่าตองแม่ก๊า18.560298.9256รูป141104150100
139สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดพระบาทยั้งหวีดสันป่าตองมะขุนหวาน18.579398.8929รูป55237150100
140สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดน้ำบ่อหลวง (วนาราม)สันป่าตองน้ำบ่อหลวง18.650998.8481รูป161727150100
141สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดท่าจำปีสันป่าตองทุ่งสะโตก18.564198.8463รูป469043150100
142สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบ้านหัตถกรรมบ่อสร้างสันกำแพงต้นเปา18.7644 99.0818รูป884132150100
143สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวTube Trek Water Park Chiangmaiสันกำแพงต้นเปา18.764899.097รูป1354985150100
144สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการบ้านจ๊างนักสันกำแพงแช่ช้าง18.72238699.116262รูป696191150100
145สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์วัดป่าตึงสันกำแพงออนใต้18.72199.209รูป92164150100
146สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็งสันทรายหนองแย่ง18.92122799.086552รูป183267150100
147สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดดอยแท่นพระผาหลวงสันทรายป่าไผ่18.94492499.070286รูป224516150100
148สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านโปงสันทรายป่าไผ่18.89841999.049212รูป194571150100
149สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้สันทรายป่าไผ่18.94840499.06346รูป72711150100
150สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดพระธาตุจอมกิตติสันทรายแม่แฝก19.03458298.994604รูป78440150100
151สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการบ้าน 100 อัน 1000 อย่างหางดงหารแก้ว18.65108598.904566รูป123695150100
152สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนบ้านไร่กองขิงหางดงหนองควาย18.72618598.909673รูป249298150100
153สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดอินทราวาส (ต้นเกว๋น)หางดงหนองควาย18.72285998.925294รูป102501150100
154สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุงหางดงหนองควาย18.72361598.94515รูป104137150100
155สถานที่ท่องเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีหางดงหนองควาย18.74240198.916746รูป262676150100
156สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกน้ำตกแก้วตาช้างหางดงบ้านปง18.80447298.829686รูป104074150100
157สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงหางดงบ้านปง18.81231398.816169รูป1130860150100
158สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยวหางดงน้ำแพร่18.73654898.865041รูป270428150100
159สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติออบขานหางดงน้ำแพร่18.7229298.821693รูป340911150100
160สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแกรนด์แคนยอนเชียงใหม่หางดงน้ำแพร่18.69741498.893291รูป408360150100
161สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการศูนย์หัตถกรรมบ้านถวายหางดงขุนคง18.68803398.94776รูป166571150100
162สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติออบหลวงฮอดหางดง18.22291198.483277รูป331355150100
163สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางธรรมชาติผาวิ่งชู้ฮอดฮอด18.09353398.610047รูป65401150100
164สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติแม่โถฮอดบ่อสลี18.25121598.20996รูป186923150100
165สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางธรรมชาติสถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้วฮอดบ่อหลวง18.23499798.394868รูป134931150100
166สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทะเลสาบดอยเต่าดอยเต่าท่าเดื่อ17.94500898.642236รูป260816150100
167สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดพระบรมธาตุดอยเกิ้งดอยเต่าท่าเดื่อ17.95210298.605789รูป121394150100
168สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดพระพุทธบาทตะเมาะดอยเต่าโปงทุ่ง17.97172298.817183รูป89123150100
169สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางธรรมชาติดอยม่อนจองอมก๋อยม่อนจอง17.58771798.5275รูป359783150100
170สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดกู่พฤกษารามอมก๋อยม่อนจอง17.37862398.487252รูป78987150100
171สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางธรรมชาติหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจิโนอมก๋อยอมก๋อย17.8201798.240177รูป42516150100
172สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดจอมแจ้งอมก๋อยแม่ตื่น17.40619698.461945รูป64410150100
173สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารเวียงกุมกามสารภีท่าวังตาล18.75093998.998639รูป99730150100
174สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดพระนอนหนองผึ้งสารภีหนองผึ้ง18.73858599.012598รูป144120150100
175สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดพระนอนป่าเก็ดถี่สารภียางเนิ้ง18.70587199.02941รูป103047150100
176สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยววังมัจฉาพญาชมภูสารภีชมภู18.711837 99.060153รูป94923150100
177สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกน้ำตกแม่หาดเวียงแหงเปียงหลวง19.62842998.576558รูป160631150100
178สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดพระธาตุแสนไหเวียงแหงแสนไห19.62018398.629853รูป137521150100
179สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวบ้านไม้หอมฮิโนกิไชยปราการไชยปราการปงตำ19.75221599.152044รูป40982150100
180สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาไชยปราการศรีดงเย็น19.67836399.197291รูป38467150100
181สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดถ้ำตับเตาไชยปราการศรีดงเย็น19.662499.11737รูป49306150100
182สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดป่าไม้แดง หรือ วัดพระเจ้าพรหมมหาราชไชยปราการหนองบัว19.74383999.127236รูป172634150100
183สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสูนไชยปราการหนองบัว19.71089899.067956รูป329625150100
184สถานที่ท่องเที่ยวเขื่อนเขื่อนแม่ทะลบหลวงไชยปราการแม่ทะลบ19.72246199.221773รูป165299150100
185สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงแม่วางแม่วิน18.70263798.554077 รูป79892150100
186สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อกแม่วางแม่วิน18.66417198.623309รูป324679150100
187สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกน้ำตกแม่สะป๊อกแม่วางแม่วิน18.69966498.600963รูป347184150100
188สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)แม่วางแม่วิน18.6277198.507395รูป39561150100
189สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกน้ำตกแม่วางแม่วางแม่วิน18.64609198.703393รูป536688150100
190สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาวแม่วางดอนเปา18.64124698.777884รูป138320150100
200สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกน้ำตกธารทองแม่ออนออนเหนือ18.810613 99.329707รูป161599150100
201สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกน้ำตกแม่ลายแม่ออนบ้านสหกรณ์18.84090899.278991รูป175918150100
202สถานที่ท่องเที่ยวน้ำพุร้อนน้ำพุร้อนสันกำแพงแม่ออนบ้านสหกรณ์18.81726699.227714รูป198295150100
203สถานที่ท่องเที่ยวปีนเขาหน้าผาม้าผยศแม่ออนบ้านสหกรณ์18.78996899.238102รูป107692150100
204สถานที่ท่องเที่ยวถ้ำถ้ำเมืองออนแม่ออนบ้านสหกรณ์18.78694199.238117รูป202001150100
205สถานที่ท่องเที่ยวจุดชมวิวจุดชมวิวดอยล้าน (กิ่วฝิ่น)แม่ออนห้วยแก้ว18.85413699.365323รูป482393150100
206สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกน้ำตกแม่กำปองแม่ออนห้วยแก้ว18.86243699.355604รูป487511150100
207สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางธรรมชาติผาน้ำลอดแม่ออนห้วยแก้ว18.86965199.317127รูป161909150100
208สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกแม่ออนห้วยแก้ว18.8670999.322525รูป153392150100
209สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติแม่วางดอยหล่อสันติสุข18.52696898.754213รูป597528150100
210สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาช่อดอยหล่อสันติสุข18.5177298.739596รูป693429150100
211สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศดอยหล่อยางคราม18.56055898.825632รูป473093150100
212สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดม่อนห้วยแก้วดอยหล่อดอยหล่อ18.46571898.776943รูป66134150100
213สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดพระธาตุดอยน้อยดอยหล่อดอยหล่อ18.46508198.80366รูป80777150100
214สถานที่สำคัญวัด/โบสถ์/วิหารวัดจันทร์กัลยาณิวัฒนาบ้านจันทร์19.076598.305361รูป117831150100
215สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์กัลยาณิวัฒนาบ้านจันทร์19.08111798.334169รูป247507150100