เรียงตาม 
ปี
รวม
1-15 คน
16-25 คน
26-30 คน
31-50 คน
51-200 คน
มากกว่า 200 คน
2554 332,863 256,863 12,097 4,795 11,059 26,968 21,081
2559 284,060 191,094 20,442 5,982 13,825 27,017 25,700
©2017 KHAJORNT RATTANABUREE. All rights reserved.