เรียงตาม 
ปี
รวม
การผลิต
การจัดการและการบำบัด
น้ำเสีย ของเสีย
และสิ่งปฏิกูล
การก่อสร้าง
การขาย
ซ่อมแซมยานยนต์
และจักรยานยนต์
การขายส่ง
การขายปลีก
การขนส่งทางบก
สถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรม
บริการอาหาร
และเครื่องดื่ม
ข้อมูลข่าวสาร
และการสื่อสาร
กิจกรรม
อสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคนิค
กิจกรรมการบริหาร
และการบริการสนับสนุน
ศิลปะ ความบันเทิง
และนันทนาการ
กิจกรรม
บริการอื่น ๆ
กิจกรรมด้าน
โรงพยาบาล
เอกชน
Year
2554 319,930 76,389 234 - 20,340 12,501 82,975 - 13,710 66,150 955 18,985 4,617 10,990 3,518 8,566 - 2011
2559 284,060 65,400 1,938 8,674 16,320 13,500 66,050 7,894 15,203 37,187 3,075 13,891 3,505 10,609 3,282 13,693 3,839 2016
©2017 KHAJORNT RATTANABUREE. All rights reserved.