เรียงตาม 
ปี
รวม
1-15 คน
16-25 คน
26-30 คน
31-50 คน
51-200 คน
มากกว่า 200 คน
Year
2554 79,765 78,356 609 169 285 299 47 2011
2559 83,023 81,054 1,040 212 360 298 59 2016
©2017 KHAJORNT RATTANABUREE. All rights reserved.