เรียงตาม 
ปี
รวม
การผลิต
การจัดการและการบำบัด
น้ำเสีย ของเสีย
และสิ่งปฏิกูล
การก่อสร้าง
การขาย
ซ่อมแซมยานยนต์
และจักรยานยนต์
การขายส่ง
การขายปลีก
การขนส่งทางบก
สถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรม
บริการอาหาร
และเครื่องดื่ม
ข้อมูลข่าวสาร
และการสื่อสาร
กิจกรรม
อสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคนิค
กิจกรรมการบริหาร
และการบริการสนับสนุน
ศิลปะ ความบันเทิง
และนันทนาการ
กิจกรรม
บริการอื่น ๆ
กิจกรรมด้าน
โรงพยาบาล
เอกชน
Year
2554 79,765 16,442 35 - 4,733 1,960 26,255 - 1,015 11,303 130 5,703 1,075 1,716 832 8,566 - 2011
2559 82,376 14,788 117 1,626 4,858 2,057 25,057 2,077 1,424 12,435 421 6,228 848 1,611 632 8,183 14 2016
©2017 KHAJORNT RATTANABUREE. All rights reserved.