เรียงตาม 
ขนาดของสถานประกอบการ
(จำนวนคนทำงาน)
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวนคนทำงาน
ร้อยละคนทำงาน
จำนวนลูกจ้าง
ร้อยละลูกจ้าง
Size of establishment
(Number of persons engaged)
1 - 15 คน 81,054 191,094 67.3 75,043 50.4 1 – 15
16 - 25 คน 1,040 20,442 7.2 15,578 8.6 16 – 25
26 - 30 คน 212 5,982 2.1 4,349 3.6 26 – 30
31 - 50 คน 360 13,825 4.9 11,425 6.9 31 – 50
51 - 200 คน 298 27,017 9.5 23,918 14.8 51 – 200
มากกว่า 200 คน 59 25,700 9.0 25,589 15.7 More than 200
รวมทั้งสิ้น (6 รายการ)
  รวม: 83,023 รวม: 284,060 รวม: 100.0 รวม: 155,902 รวม: 100.0  
©2017 KHAJORNT RATTANABUREE. All rights reserved.