เรียงตาม 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
จำนวนสถานประอบการ
จำนวนคนทำงาน
ร้อยละ
จำนวนลูกจ้าง
ร้อยละ
Economic Activity
การผลิต 14,788 65,400 23.0 32,041 20.6 Manufacturing
การจัดการและการบำบัด น้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล 117 1,938 0.7 83 0.1 Sewerage, waste management and remediation activities
การก่อสร้าง 1,626 8,674 3.0 6,604 4.2 Construction
การขาย ซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ 4,858 16,320 5.7 10,113 6.5 Sale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles
การขายส่ง 2,057 13,500 4.8 9,894 6.3 Wholesale trade
การขายปลีก 25,704 66,050 23.2 30,077 19.3 Retail trade
การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า 2,077 7,894 2.8 5,702 3.6 Land transport and storage
ที่พักแรม 1,424 15,203 5.4 12,939 8.3 Accommodation
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 12,435 37,187 13.1 18,894 12.1 food and activities
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 421 3,075 1.1 2,585 1.6 Information and communication
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 6,228 13,891 4.9 6,246 4.0 Real estate activities
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค 848 3,505 1.2 2,344 1.5 Professional, scientific and technical activities
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 1,611 10,609 3.7 8,066 5.2 Administration and support service activities
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 632 3,282 1.2 2,350 1.5 Arts, entertainment and recreation
กิจกรรมบริการอื่น ๆ 8,183 13,693 4.8 4,136 2.7 Other service activities
กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 14 3,839 1.4 3,828 2.5 Hospital private activities
รวมทั้งสิ้น (16 รายการ)
  รวม: 83,023 รวม: 284,060 รวม: 100.0 รวม: 155,902 รวม: 100.0  
©2017 KHAJORNT RATTANABUREE. All rights reserved.