เรียงตาม 
เลือกรายการ
เลือกรายการ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
รวม
1-15
16-25
26-30
31-50
51-200
มากกว่า 200
Economic Activity
การผลิต 14,788 14,169 336 75 93 98 17 Manufacturing
การจัดการและการบำบัด น้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล 117 70 23 6 13 5 - Sewerage, waste management and remediation activities
การก่อสร้าง 1,626 1,546 48 5 20 6 1 Construction
การขาย ซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ 4,858 4,763 43 15 15 19 3 Sale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles
การขายส่ง 2,057 1,921 63 15 35 19 4 Wholesale trade1
การขายปลีก 25,704 25,440 140 25 55 39 5 Retail trade
การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า 2,077 2,027 25 9 6 6 4 Land transport and storage
ที่พักแรม 1,424 1,239 85 19 34 38 9 Accommodation
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 12,435 12,212 139 20 46 17 1 food and activities
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 421 389 15 3 7 5 2 Information and communication
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 6,228 6,181 26 5 7 8 1 Real estate activities
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค 848 820 15 5 6 2 - Professional, scientific and technical activities
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 1,611 1,530 35 4 15 22 5 Administration and support service activities
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 632 604 14 2 3 7 2 Arts, entertainment and recreation
กิจกรรมบริการอื่น ๆ 8,183 8,142 32 4 3 2 - Other service activities
กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 14 1 1 - 2 5 5 Hospital private activities
รวมทั้งสิ้น (16 รายการ)
  รวม: 83,023 รวม: 81,054 รวม: 1,040 รวม: 212 รวม: 360 รวม: 298 รวม: 59  
©2017 KHAJORNT RATTANABUREE. All rights reserved.