จำนวนและร้อยละของสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
Number and Percentage of Establishments Classified by economic activity.
เรียงตาม 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
จำนวนสถานประกอบการ
ร้อยละ
Economic Activity
การขาย - ซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 4,858 5.9 Sale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles
การขายส่ง 2,057 2.5 Wholesale trade
การขายปลีก 25,057 31.0 Retail trade
ที่พักแรม 1,424 1.7 Accommodation
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 6,228 7.5 Real estate activities
ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร 421 0.5 Information and communication
กิจกรรมการบริหาร และบริการสนับสนุน 1,611 1.9 Administration and support service activities
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 848 1.0 Professional, scientific and technical activities
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 12,435 15.0 food and activities
การผลิต 14,788 17.8 Manufacturing
การก่อสร้าง 1,626 1.9 Construction
การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า 2,077 2.5 Land transport and storage
กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 14 0.0 Hospital private activities
กิจกรรมบริการอื่นๆ 8,183 9.9 Other service activities
การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล 117 0.1 Sewerage, waste management and remediation activities
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 632 0.8 Arts, entertainment and recreation
รวมทั้งสิ้น (16 รายการ)
  รวม: 82,376 รวม: 100.0  
ที่มา : สำมะโนและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพื้นฐาน)
Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information) Chiang Mai Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.
©2017 KHAJORNT RATTANABUREE. All rights reserved.