จำนวนและร้อยละของสถานประกอบการ จำแนกตามอำเภอ
Number and Percentage of Establishments Classified by district
เรียงตาม 
อำเภอ
จำนวนสถานประกอบการ
ร้อยละ
Amphoe
เมืองเชียงใหม่ 26,511 31.9 Mueang Chiang Mai
จอมทอง 2,320 2.8 Chom Thong
แม่แจ่ม 1,247 1.5 Mae Chaem
เชียงดาว 3,750 4.5 Chiang Dao
ดอยสะเก็ด 2,981 3.6 Doi Saket
แม่แตง 2,353 2.8 Mae Taeng
แม่ริม 3,323 4.0 Mae Rim
สะเมิง 715 0.9 Samoeng
ฝาง 3,861 4.7 Fang
แม่อาย 2,073 2.5 Mae Ai
พร้าว 1,881 2.3 Phrao
สันป่าตอง 3,966 4.8 San Pa Tong
สันกำแพง 4,762 5.7 San Kamphaeng
สันทราย 6,578 7.9 San Sai
หางดง 5,241 6.3 Hang Dong
ฮอด 1,352 1.6 Hot
ดอยเต่า 775 0.9 Doi Tao
อมก๋อย 1,119 1.4 Omkoi
สารภี 3,407 4.1 Saraphi
เวียงแหง 419 0.5 Wiang Haeng
ไชยปราการ 1,192 1.4 Chai Prakan
แม่วาง 993 1.2 Mae Wang
แม่ออน 1,006 1.2 Mae On
ดอยหล่อ 955 1.2 Doi Lo
กัลยาณิวัฒนา 243 0.3 Galyani Wattana
รวมทั้งสิ้น (25 รายการ)
  รวม: 83,023 รวม: 100.0  
ที่มา : สำมะโนและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพื้นฐาน)
Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information) Chiang Mai Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.
©2017 KHAJORNT RATTANABUREE. All rights reserved.