ร้อยละของสถานประกอบการที่พักแรม จำแนกตามลักษณะการให้บริการที่พักแรม
Percentage of establishments that stay overnight by form of service characteristics.
เรียงตาม 

Notice: Undefined index: type_service_en in C:\xampp\htdocs\repindus60\report\phprptinc\john_mysql.php on line 843

Notice: Undefined index: type_service_en in C:\xampp\htdocs\repindus60\report\phprptinc\john_mysql.php on line 843

Notice: Undefined index: type_service_en in C:\xampp\htdocs\repindus60\report\phprptinc\john_mysql.php on line 843
ลักษณะการให้บริการที่พักแรม
จำนวนสถานประกอบการ
ร้อยละ
Type of service accommodation
เพื่อการท่องเที่ยว 1,298 92  
ไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยว 120 9  
ที่มา : สำมะโนและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพื้นฐาน)
Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information) Chiang Mai Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.
©2017 KHAJORNT RATTANABUREE. All rights reserved.