ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการขายสินค้าหรือบริการทางผ่านอินเทอร์เน็ต
Percentage of establishments that sell products or services via the Internet.
เรียงตาม 
การขายสินค้าหรือบริการทางผ่านอินเทอร์เน็ต
จำนวนสถานประกอบการ
ร้อยละ
Sales of goods via internet
ไม่มี 77,556 91.4 No
มี 7,340 8.6 Yes
รวมทั้งสิ้น (2 รายการ)
  รวม: 84,896 รวม: 100.0  
ที่มา : สำมะโนและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพื้นฐาน)
Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information) Chiang Mai Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.
©2017 KHAJORNT RATTANABUREE. All rights reserved.