ร้อยละของสถานประกอบการ ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินกิจการ
Percentage of establishment The computer is in operation.
เรียงตาม 
การใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินกิจการ
จำนวนสถานประกอบการ
ร้อยละ
Computer use in business
ใช้ที่สถานประกอบการของตนเอง 12,190 14.6 Use own establishme
ใช้ที่อื่น 218 0.3 Use other place
ไม่ใช้ 70,615 85.1 None
รวมทั้งสิ้น (3 รายการ)
  รวม: 83,023 รวม: 100.0  
ที่มา : สำมะโนและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพื้นฐาน)
Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information) Chiang Mai Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.
©2017 KHAJORNT RATTANABUREE. All rights reserved.