ร้อยละของสถานประกอบการ ที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตในการดำเนินกิจการ
Percentage of establishment The Internet is in operation.
เรียงตาม 
การใช้อินเทอร์เน็ต
จำนวนสถานประกอบการ
ร้อยละ
Use internet
ใช้ 12,367 14.9 Yes
ไม่ใช้ 70,656 85.1 No
รวมทั้งสิ้น (2 รายการ)
  รวม: 83,023 รวม: 100.0  
ที่มา : สำมะโนและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพื้นฐาน)
Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information) Chiang Mai Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.
©2017 KHAJORNT RATTANABUREE. All rights reserved.