ร้อยละของคนทำงานและลูกจ้างของสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนคนทำงาน)
Percentage of workers and employees by form of size of establishment (Number of persons engaged)
เรียงตาม 
ขนาดของสถานประกอบการ
(จำนวนคนทำงาน)
จำนวนคนทำงาน
ร้อยละคนทำงาน
จำนวนลูกจ้าง
ร้อยละลูกจ้าง
Size of establishment
(Number of persons engaged)
1-15 191,094 67.3 78,588 50.4 1-15
16-25 20,442 7.2 13,388 8.6 16-25
26-30 5,982 2.1 5,541 3.6 26-30
31-50 13,825 4.9 10,672 6.8 31-50
51-200 27,017 9.5 23,124 14.8 51-200
มากกว่า 200 25,700 9.0 24,589 15.8 More than 200
รวมทั้งสิ้น (6 รายการ)
  รวม: 284,060 รวม: 100.0 รวม: 155,902 รวม: 100.0  
ที่มา : สำมะโนและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพื้นฐาน)
Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information) Chiang Mai Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.
©2017 KHAJORNT RATTANABUREE. All rights reserved.