ร้อยละของสถานประกอบการ จำแนกตามสัดส่วนของการร่วมลงทุนหรือถือหุ้นของต่างประเทศ(สถานประกอบการที่มีรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายบริษัทจำกัด, บริษัทจำกัด (มหาชน)
Percentage of establishment by form of the proportion of foreign investment or holding. (Establishments form legal entities,Company limited, Public company limited))
เรียงตาม 
สถานะ
จำนวนสถานประกอบการ
ร้อยละ
Status
ไม่มีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น 3,769 97.3 No foreign's investment or shareholding
มีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น 104 2.7 Having foreign investment or shareholding
รวมทั้งสิ้น (2 รายการ)
  รวม: 3,873 รวม: 100.0  
ที่มา : สำมะโนและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพื้นฐาน)
Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information) Chiang Mai Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.
©2017 KHAJORNT RATTANABUREE. All rights reserved.