ร้อยละของคนทำงานและลูกจ้างของสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
Percentage of workers And employees of the establishment by form of economic activity.
เรียงตาม 
เรียงตาม 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
จำนวนคนทำงาน
ร้อยละคนทำงาน
จำนวนลูกจ้าง
ร้อยละลูกจ้าง
Economic Activity
01.การผลิต 65,400 23.0 32,041 20.6 01.Manufacturing
02.การจัดการและการบำบัด น้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล 1,938 0.7 83 0.1 02.Sewerage, waste management and remediation activities
03.การก่อสร้าง 8,674 3.0 6,604 4.2 03.Construction
04.การขาย ซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ 16,320 5.7 10,113 6.5 04.Sale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles
05.การขายส่ง 13,500 4.8 9,894 6.3 05.Wholesale trade
06.การขายปลีก 66,050 23.2 30,077 19.3 06.Retail trade
07.การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า 7,894 2.8 5,702 3.6 07.Land transport and storage
08.ที่พักแรม 15,203 5.4 12,939 8.3 08.Accommodation
09.บริการอาหารและเครื่องดื่ม 37,187 13.1 18,894 12.1 09.Food and activities
10.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 3,075 1.1 2,585 1.6 10.Information and communication
11.กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 13,891 4.9 6,246 4.0 11.Real estate activities
12.กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค 3,505 1.2 2,344 1.5 12.Professional, scientific and technical activities
13.กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 10,609 3.7 8,066 5.2 13.Administration and support service activities
14.ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 3,282 1.2 2,350 1.5 14.Arts, entertainment and recreation
15.กิจกรรมบริการอื่น ๆ 13,693 4.8 4,136 2.7 15.Other service activities
16.กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 3,839 1.4 3,828 2.5 16.Hospital private activities
รวมทั้งสิ้น (16 รายการ)
  รวม: 284,060 รวม: 100.0 รวม: 155,902 รวม: 100.0  
ที่มา : สำมะโนและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพื้นฐาน)
Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information) Chiang Mai Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.
©2017 KHAJORNT RATTANABUREE. All rights reserved.