ร้อยละของสถานประกอบการ จำแนกตาม รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ
Percentage of establishment by form of economic organization
เรียงตาม 
รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ
จำนวนสถานประกอบการ
ร้อยละ
Form of economic organization
สำนักงานแห่งเดียว 80,502 97.0 Single unit
สำนักงานใหญ่ 488 2.4 Head office
สำนักงานสาขา 2,033 0.6 Branch
รวมทั้งสิ้น (3 รายการ)
  รวม: 83,023 รวม: 100.0  
ที่มา : สำมะโนและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพื้นฐาน)
Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information) Chiang Mai Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.
©2017 KHAJORNT RATTANABUREE. All rights reserved.