ร้อยละของสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
Percentage of establishment by form of legal organization.
เรียงตาม 
รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
จำนวนสถานประกอบการ
ร้อยละ
Form of legal organization
ส่วนบุคคล 75,623 91.1 Individual proprietor
ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 1,772 2.1 Juristic partnership
บริษัทจำกัด, บริษัทจำกัด (มหาชน) 3,873 4.7 Company limited, Public company limited
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ กลุ่มแม่บ้าน สมาคม มูลนิธิ อื่นๆ 1,755 2.1 Government, State-enterprises, Cooperatives, Community enterprise, Association, OthersFoundation
รวมทั้งสิ้น (4 รายการ)
  รวม: 83,023 รวม: 100.0  
ที่มา : สำมะโนและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพื้นฐาน)
Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information) Chiang Mai Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.
©2017 KHAJORNT RATTANABUREE. All rights reserved.