ร้อยละของสถานประกอบการ จำแนกตามระยะเวลาการดำเนินกิจการ
Percentage of establishment by form of period of operation (Year)
เรียงตาม 
ระยะเวลาการดำเนินกิจการ (ปี)
จำนวนสถานประกอบการ
ร้อยละ
Period of operation (Year)
น้อยกว่า 5 ปี 29,248 35.2 < 5
5 - 9 20,210 24.3 5 - 9
10 - 19 23,237 28.0 10 - 19
20 - 29 6,948 8.4 20 - 29
ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป 3,380 4.1 >= 30
รวมทั้งสิ้น (5 รายการ)
  รวม: 83,023 รวม: 100.0  
ที่มา : สำมะโนและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพื้นฐาน)
Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information) Chiang Mai Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.
©2017 KHAJORNT RATTANABUREE. All rights reserved.