ร้อยละของสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนคนทำงาน)
Percentage of establishment by form of size of establishment (Number of persons engaged)
เรียงตาม 
ขนาดของสถานประกอบการ
(จำนวนคนทำงาน)
จำนวนสถานประกอบการ
ร้อยละ
Size of establishment
(Number of persons engaged)
1 - 15 74,419 97.6 1 - 15
16 คนขึ้นไป 8,604 2.4 >= 16
ที่มา : สำมะโนและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพื้นฐาน)
Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information) Chiang Mai Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.
©2017 KHAJORNT RATTANABUREE. All rights reserved.