จำนวนและร้อยละของสถานประกอบการ จำแนกตามลักษณะของสถานประกอบการ
Number and Percentage of Establishments Classified by the characteristics of the establishment.
เรียงตาม 
เลือกรายการ
เลือกรายการ
หน้า 
 จาก 2
Records 1 ไปยัง 3 จาก 4
ลักษณะของสถานประกอบการ
รายการ
Characteristics of establishment
จำนวนสถานประอบการ
ร้อยละ
List
การต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น มีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น Foreign affairs, investment or shareholding 104 2.7 Having foreign investment or shareholding
  ไม่มีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น Foreign affairs, investment or shareholding 3,769 97.3 No foreign's investment or shareholding
ขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนคนทำงาน) 1 – 15 คน Size of establishment (Number of persons engaged) 81,054 97.6 1 – 15
  16 – 25 คน Size of establishment (Number of persons engaged) 1,040 1.3 16 – 25
  26 – 30 คน Size of establishment (Number of persons engaged) 212 0.2 26 – 30
  31 – 50 คน Size of establishment (Number of persons engaged) 360 0.4 31 – 50
  51 – 200 คน Size of establishment (Number of persons engaged) 298 0.4 51 – 200
  มากกว่า 200 คน Size of establishment (Number of persons engaged) 59 0.1 More than 200
รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย บริษัทจำกัด, บริษัทจำกัด (มหาชน) Form of legal organization 3,873 4.7 Company limited, Public company limited
  ส่วนบุคคล Form of legal organization 75,623 91.1 Individual proprietor
  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ กลุ่มแม่บ้าน สมาคม มูลนิธิ อื่นๆ Form of legal organization 1,755 2.1 Government, State-enterprises, Cooperatives, Community enterprise, Association, OthersFoundation
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล Form of legal organization 1,772 2.1 Juristic partnership
รวมทั้งสิ้น (COUNT=15)
  รวม=252,942 รวม=400.0
ที่มา : สำมะโนและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพื้นฐาน)
Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information) Chiang Mai Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.
©2017 KHAJORNT RATTANABUREE. All rights reserved.