ร้อยละของสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
Percentage of establishment by form of economic activity.
 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
จำนวนสถานประกอบการ
ร้อยละ
Economic activity
การผลิต 14,788 17.8 Manufacturing
การจัดการและการบำบัด น้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล 117 0.1 Sewerage, waste management and remediation activities
การก่อสร้าง 1,626 2.0 Construction
การขาย ซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ 4,858 5.8 Sale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles
การขายส่ง 2,057 2.5 Wholesale trade
การขายปลีก 25,704 31.0 Retail trade
การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า 2,077 2.5 Land transport and storage
ที่พักแรม 1,424 1.7 Accommodation
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 12,435 15.0 food and activities
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 421 0.5 Information and communication
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 6,228 7.5 Real estate activities
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค 848 1.0 Professional, scientific and technical activities
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 1,611 1.9 Administration and support service activities
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 632 0.8 Arts, entertainment and recreation
กิจกรรมบริการอื่น ๆ 8,183 9.9 Other service activities
กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 14 0.0 Hospital private activities
รวมทั้งสิ้น (16 รายการ)
  รวม: 83,023 รวม: 100.0  
ที่มา : สำมะโนและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพื้นฐาน)
Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information) Chiang Mai Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.