สำนักงานสถิติจังหวัดมีภารกิจพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูลในโครงการต่าง ๆ มาเป็นเวลาช้านาน แต่ด้วยสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนไปความต้องการใช้สารสนเทศสถิติมีมากขึ้นและหลากหลาย การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ง่าย ความคาดหวังในการค้นหาข้อมูลและสารสนเทศสถิติในระดับพื้นที่ในระดับจังหวัดลงไปจึงมากขึ้น

                    การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศสถิติจังหวัดจัดเป็นระบบสารสนเทศที่มีความซับซ้อนการพัฒนาระบบต้องสามารถกำหนดสถาปัตยกรรมของระบบข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบโปรแกรมประยุกต์ ระบบทรัพยากรพื้นฐานไอซีที และ กระบวนงาน และหากสามารถพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศสถิติจังหวัดให้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัด

                    เพื่อให้การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศสถิติจังหวัดเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะ ๕ ปี เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินงานเพื่อนำไปสู่ระบบศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศสถิติจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลและสารสนเทศสถิติในจังหวัดแท้จริง มีระบบข้อมูลและสารสนเทศสถิติ ครบถ้วน ทันเวลา ง่ายต่อการใช้งาน มีเทคโนโลยีทันสมัย ทีมงานมืออาชีพ  ให้บริการตามกลุ่มผู้ใช้ประกอบด้วย ประชาชน หน่วยงาน  สถาบัน ภาครัฐ เอกชน และ สามารถสร้างเข็มทิศนำทางต่อผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี

©2019 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.