Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in C:\xampp\htdocs\mischm2018\phpmailer5226\PHPMailerAutoload.php on line 45
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ จังหวัดเชียงใหม่

ชุดข้อมูลที่สำคัญ

ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
หน้า 
 จาก 12
Records 31 ถึง 40 จาก 112
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า(VC)
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF)
ตัวชี้วัด (KPI)
รายการสถิติทางการ
5.เศรษฐกิจ ข้าว VC6 : การพัฒนาระบบการตลาด CSF6.2 มีรูปแบบและตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ดึงดูด น่าสนใจ ใช้ง่ายและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด KPI 6.2.1 จำนวนรูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรองและมีการขอแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง
5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.1 การรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว KPI 1.1.1 มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนและทันสมัย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.1 การรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว KPI 1.1.1 มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนและทันสมัย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.1 การรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว KPI 1.1.1 มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนและทันสมัย ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.1 การรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว KPI 1.1.1 มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนและทันสมัย ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.1 การรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว KPI 1.1.1 มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนและทันสมัย รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด
5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.1 การรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว KPI 1.1.1 มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนและทันสมัย จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.2 การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว(Carrying Capacity) KPI 1.2.1 จำนวนที่พัก/โรงแรมที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานในพื้นที่จังหวัด จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด
5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.2 การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว(Carrying Capacity) KPI 1.2.1 จำนวนที่พัก/โรงแรมที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานในพื้นที่จังหวัด จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/Home Stay/Guest House ที่ได้รับรองมาตรฐาน
5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.2 การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว(Carrying Capacity) KPI 1.2.1 จำนวนที่พัก/โรงแรมที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานในพื้นที่จังหวัด จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือน