Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in C:\xampp\htdocs\mischm2018\phpmailer5226\PHPMailerAutoload.php on line 45
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ จังหวัดเชียงใหม่

ชุดข้อมูลที่สำคัญ

ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
หน้า 
 จาก 12
Records 21 ถึง 30 จาก 112
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า(VC)
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF)
ตัวชี้วัด (KPI)
รายการสถิติทางการ
5.เศรษฐกิจ ข้าว VC3 : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร CSF 3.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง KPI 3.1.1 จำนวนสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวปลอดภัยปลอดภัยของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
5.เศรษฐกิจ ข้าว VC3 : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร CSF 3.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง KPI 3.1.1 จำนวนสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวปลอดภัยปลอดภัยของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว
5.เศรษฐกิจ ข้าว VC3 : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร CSF 3.2 มีเครือข่ายสถาบันการเงิน/กองทุนเพื่อช่วยเหลือด้านการเงินให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวปลอดภัย KPI 3.2.1 ร้อยละของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปลอดภัยที่ได้รับการสนับสนุนด้านต้นทุนการผลิตและการเงิน เมื่อเทียบกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งหมด จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน
5.เศรษฐกิจ ข้าว VC4 : การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า CSF 4.1 โรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์มีจำนวนเพียงพอและได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสำหรับการสีข้าวปลอดภัย KPI 4.1.1 จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน GMP จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน
5.เศรษฐกิจ ข้าว VC4 : การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า CSF 4.1 โรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์มีจำนวนเพียงพอและได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสำหรับการสีข้าวปลอดภัย KPI 4.1.1 จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน GMP พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์
5.เศรษฐกิจ ข้าว VC4 : การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า CSF 4.2 การแปรรูปสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น( Value Creation) KPI 4.2.1 การแปรรูปสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (Value Creation) ให้กับข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5.เศรษฐกิจ ข้าว VC5 : การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics) CSF 5.1 ส่งเสริมศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าข้าวปลอดภัยในระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด เช่น มียุ้งฉาง หรือโกดัง หรือสถานที่รวบรวมสินค้าข้าวที่ได้มาตรฐาน(Warehouse) KPI 5.1.1 จำนวนยุ้งฉาง หรือโกดัง หรือ สถานที่เก็บรวบรวมสินค้า (Warehouse) ที่ได้มาตรฐานข้าวปลอดภัย ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก
5.เศรษฐกิจ ข้าว VC5 : การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics) CSF 5.1 ส่งเสริมศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าข้าวปลอดภัยในระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด เช่น มียุ้งฉาง หรือโกดัง หรือสถานที่รวบรวมสินค้าข้าวที่ได้มาตรฐาน(Warehouse) KPI 5.1.2 จำนวนศูนย์รวบรวมและกระจายข้าวปลอดภัยในระดับจังหวัด ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง
5.เศรษฐกิจ ข้าว VC5 : การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics) CSF 5.1 ส่งเสริมศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าข้าวปลอดภัยในระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด เช่น มียุ้งฉาง หรือโกดัง หรือสถานที่รวบรวมสินค้าข้าวที่ได้มาตรฐาน(Warehouse) KPI 5.1.2 จำนวนศูนย์รวบรวมและกระจายข้าวปลอดภัยในระดับจังหวัด โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน
5.เศรษฐกิจ ข้าว VC6 : การพัฒนาระบบการตลาด CSF6.1 มีระบบตลาดกลางสินค้าข้าว KPI 6.1.1 ปริมาณข้าวที่มีการซื้อขายผ่านตลาดกลางสินค้าข้าวเพิ่มขึ้น มูลค่าข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด