ชุดข้อมูลที่สำคัญ

ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
หน้า 
 จาก 12
Records 21 ถึง 30 จาก 112
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า(VC)
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF)
ตัวชี้วัด (KPI)
รายการสถิติทางการ
5.เศรษฐกิจ ข้าว VC3 : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร CSF 3.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง KPI 3.1.1 จำนวนสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวปลอดภัยปลอดภัยของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
5.เศรษฐกิจ ข้าว VC3 : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร CSF 3.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง KPI 3.1.1 จำนวนสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวปลอดภัยปลอดภัยของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว
5.เศรษฐกิจ ข้าว VC3 : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร CSF 3.2 มีเครือข่ายสถาบันการเงิน/กองทุนเพื่อช่วยเหลือด้านการเงินให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวปลอดภัย KPI 3.2.1 ร้อยละของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปลอดภัยที่ได้รับการสนับสนุนด้านต้นทุนการผลิตและการเงิน เมื่อเทียบกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งหมด จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน
5.เศรษฐกิจ ข้าว VC4 : การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า CSF 4.1 โรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์มีจำนวนเพียงพอและได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสำหรับการสีข้าวปลอดภัย KPI 4.1.1 จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน GMP จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน
5.เศรษฐกิจ ข้าว VC4 : การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า CSF 4.1 โรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์มีจำนวนเพียงพอและได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสำหรับการสีข้าวปลอดภัย KPI 4.1.1 จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน GMP พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์
5.เศรษฐกิจ ข้าว VC4 : การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า CSF 4.2 การแปรรูปสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น( Value Creation) KPI 4.2.1 การแปรรูปสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (Value Creation) ให้กับข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5.เศรษฐกิจ ข้าว VC5 : การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics) CSF 5.1 ส่งเสริมศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าข้าวปลอดภัยในระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด เช่น มียุ้งฉาง หรือโกดัง หรือสถานที่รวบรวมสินค้าข้าวที่ได้มาตรฐาน(Warehouse) KPI 5.1.1 จำนวนยุ้งฉาง หรือโกดัง หรือ สถานที่เก็บรวบรวมสินค้า (Warehouse) ที่ได้มาตรฐานข้าวปลอดภัย ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก
5.เศรษฐกิจ ข้าว VC5 : การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics) CSF 5.1 ส่งเสริมศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าข้าวปลอดภัยในระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด เช่น มียุ้งฉาง หรือโกดัง หรือสถานที่รวบรวมสินค้าข้าวที่ได้มาตรฐาน(Warehouse) KPI 5.1.2 จำนวนศูนย์รวบรวมและกระจายข้าวปลอดภัยในระดับจังหวัด ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง
5.เศรษฐกิจ ข้าว VC5 : การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics) CSF 5.1 ส่งเสริมศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าข้าวปลอดภัยในระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด เช่น มียุ้งฉาง หรือโกดัง หรือสถานที่รวบรวมสินค้าข้าวที่ได้มาตรฐาน(Warehouse) KPI 5.1.2 จำนวนศูนย์รวบรวมและกระจายข้าวปลอดภัยในระดับจังหวัด โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน
5.เศรษฐกิจ ข้าว VC6 : การพัฒนาระบบการตลาด CSF6.1 มีระบบตลาดกลางสินค้าข้าว KPI 6.1.1 ปริมาณข้าวที่มีการซื้อขายผ่านตลาดกลางสินค้าข้าวเพิ่มขึ้น มูลค่าข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด