Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in C:\xampp\htdocs\mischm2018\phpmailer5226\PHPMailerAutoload.php on line 45
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ จังหวัดเชียงใหม่

ชุดข้อมูลที่สำคัญ

ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
หน้า 
 จาก 12
Records 111 ถึง 112 จาก 112
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า(VC)
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF)
ตัวชี้วัด (KPI)
รายการสถิติทางการ
7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC3 จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ CSF3.2 การป้องกันและจัดการพื้นที่ที่มีปัญหาขยะล้นเมืองกับพื้นที่ใกล้เคียง KPI 3.2.1 แผนการบูรณาการการจัดบริหารการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง
7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC3 จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ CSF3.2 การป้องกันและจัดการพื้นที่ที่มีปัญหาขยะล้นเมืองกับพื้นที่ใกล้เคียง KPI 3.2.1 แผนการบูรณาการการจัดบริหารการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ