ประเด็นยุทธศาสตร์
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า(VC)
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF)
ตัวชี้วัด (KPI)
รายการสถิติทางการ
1. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC1 :การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร CSF 1.1 พัฒนาปัจจัยการผลิต เช่น การคัดเลือกพันธ์ข้าว การปรับปรุงดิน การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น KPI 1.1.1 ชนิดพันธ์ข้าวที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูก ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก
2. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC1 :การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร CSF 1.1 พัฒนาปัจจัยการผลิต เช่น การคัดเลือกพันธ์ข้าว การปรับปรุงดิน การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น KPI1.1.2 จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานและแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน
3. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC1 :การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร CSF 1.1 พัฒนาปัจจัยการผลิต เช่น การคัดเลือกพันธ์ข้าว การปรับปรุงดิน การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น KPI1.1.2 จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานและแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน
4. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC1 :การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร CSF 1.1 พัฒนาปัจจัยการผลิต เช่น การคัดเลือกพันธ์ข้าว การปรับปรุงดิน การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น KPI1.1.2 จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานและแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน
5. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC1 :การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร CSF 1.1 พัฒนาปัจจัยการผลิต เช่น การคัดเลือกพันธ์ข้าว การปรับปรุงดิน การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น KPI1.1.2 จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานและแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ
6. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน CSF 2.1 สนับสนุนเกษตรกรในระบบการผลิตข้าวได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม สาธิต ดูงานด้านการใช้พื้นที่เพาะปลูก การพัฒนาคุณภาพดิน แหล่งน้ำที่ปลอดภัยจากสารเคมี การเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุน เป็นต้น KPI 2.1.1 จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าว จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด
7. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน CSF 2.1 สนับสนุนเกษตรกรในระบบการผลิตข้าวได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม สาธิต ดูงานด้านการใช้พื้นที่เพาะปลูก การพัฒนาคุณภาพดิน แหล่งน้ำที่ปลอดภัยจากสารเคมี การเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุน เป็นต้น KPI 2.1.2 จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยวและเนื้อที่เสียหาย เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่เสียหาย
8. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน CSF 2.1 สนับสนุนเกษตรกรในระบบการผลิตข้าวได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม สาธิต ดูงานด้านการใช้พื้นที่เพาะปลูก การพัฒนาคุณภาพดิน แหล่งน้ำที่ปลอดภัยจากสารเคมี การเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุน เป็นต้น KPI 2.1.3 จำนวนผลผลิตข้าว จำนวนผลผลิตข้าว รายปีเพาะปลูก
9. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน CSF 2.1 สนับสนุนเกษตรกรในระบบการผลิตข้าวได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม สาธิต ดูงานด้านการใช้พื้นที่เพาะปลูก การพัฒนาคุณภาพดิน แหล่งน้ำที่ปลอดภัยจากสารเคมี การเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุน เป็นต้น KPI 2.1.3 จำนวนผลผลิตข้าว ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่
10. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน CSF 2.1 สนับสนุนเกษตรกรในระบบการผลิตข้าวได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม สาธิต ดูงานด้านการใช้พื้นที่เพาะปลูก การพัฒนาคุณภาพดิน แหล่งน้ำที่ปลอดภัยจากสารเคมี การเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุน เป็นต้น KPI 2.1.4 มูลค่าราคาข้าวของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม
11. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน CSF 2.1 สนับสนุนเกษตรกรในระบบการผลิตข้าวได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม สาธิต ดูงานด้านการใช้พื้นที่เพาะปลูก การพัฒนาคุณภาพดิน แหล่งน้ำที่ปลอดภัยจากสารเคมี การเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุน เป็นต้น KPI 2.1.5 ต้นทุนการผลิตข้าวของจังหวัดที่ลดลง ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
12. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน CSF 2.1 สนับสนุนเกษตรกรในระบบการผลิตข้าวได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม สาธิต ดูงานด้านการใช้พื้นที่เพาะปลูก การพัฒนาคุณภาพดิน แหล่งน้ำที่ปลอดภัยจากสารเคมี การเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุน เป็นต้น KPI 2.1.6 จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวหอมมะลิปลอดภัยของจังหวัดได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตฐาน GAP
13. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน CSF 2.1 สนับสนุนเกษตรกรในระบบการผลิตข้าวได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม สาธิต ดูงานด้านการใช้พื้นที่เพาะปลูก การพัฒนาคุณภาพดิน แหล่งน้ำที่ปลอดภัยจากสารเคมี การเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุน เป็นต้น KPI 2.1.6 จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวหอมมะลิปลอดภัยของจังหวัดได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตาม มาตรฐาน GAP
14. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน CSF 2.1 สนับสนุนเกษตรกรในระบบการผลิตข้าวได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม สาธิต ดูงานด้านการใช้พื้นที่เพาะปลูก การพัฒนาคุณภาพดิน แหล่งน้ำที่ปลอดภัยจากสารเคมี การเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุน เป็นต้น KPI 2.1.6 จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวหอมมะลิปลอดภัยของจังหวัดได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน)
15. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน CSF 2.1 สนับสนุนเกษตรกรในระบบการผลิตข้าวได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม สาธิต ดูงานด้านการใช้พื้นที่เพาะปลูก การพัฒนาคุณภาพดิน แหล่งน้ำที่ปลอดภัยจากสารเคมี การเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุน เป็นต้น KPI 2.1.7 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีที่ลดลง ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการเปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
16. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน CSF 2.1 สนับสนุนเกษตรกรในระบบการผลิตข้าวได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม สาธิต ดูงานด้านการใช้พื้นที่เพาะปลูก การพัฒนาคุณภาพดิน แหล่งน้ำที่ปลอดภัยจากสารเคมี การเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุน เป็นต้น KPI 2.1.7 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีที่ลดลง ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยไร่
17. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน CSF 2.2 เกษตรกรมีแผนการผลิต และแผนการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม(Crop Zoning and planning) KPI 2.2.1 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมให้สามารถจัดทำแผนการผลิต และแผนการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม(Crop Zoning and planning) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่
18. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน CSF 2.2 เกษตรกรมีแผนการผลิต และแผนการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม(Crop Zoning and planning) KPI 2.2.1 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมให้สามารถจัดทำแผนการผลิต และแผนการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม(Crop Zoning and planning) พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่
19. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC3 : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร CSF 3.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง KPI 3.1.1 จำนวนสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวปลอดภัยปลอดภัยของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น จำนวนสหกรณ์การเกษตร
20. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC3 : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร CSF 3.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง KPI 3.1.1 จำนวนสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวปลอดภัยปลอดภัยของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว
21. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC3 : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร CSF 3.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง KPI 3.1.1 จำนวนสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวปลอดภัยปลอดภัยของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
22. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC3 : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร CSF 3.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง KPI 3.1.1 จำนวนสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวปลอดภัยปลอดภัยของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว
23. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC3 : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร CSF 3.2 มีเครือข่ายสถาบันการเงิน/กองทุนเพื่อช่วยเหลือด้านการเงินให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวปลอดภัย KPI 3.2.1 ร้อยละของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปลอดภัยที่ได้รับการสนับสนุนด้านต้นทุนการผลิตและการเงิน เมื่อเทียบกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งหมด จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน
24. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC4 : การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า CSF 4.1 โรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์มีจำนวนเพียงพอและได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสำหรับการสีข้าวปลอดภัย KPI 4.1.1 จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน GMP จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน
25. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC4 : การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า CSF 4.1 โรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์มีจำนวนเพียงพอและได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสำหรับการสีข้าวปลอดภัย KPI 4.1.1 จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน GMP พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์
26. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC4 : การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า CSF 4.2 การแปรรูปสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น( Value Creation) KPI 4.2.1 การแปรรูปสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (Value Creation) ให้กับข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
27. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC5 : การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics) CSF 5.1 ส่งเสริมศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าข้าวปลอดภัยในระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด เช่น มียุ้งฉาง หรือโกดัง หรือสถานที่รวบรวมสินค้าข้าวที่ได้มาตรฐาน(Warehouse) KPI 5.1.1 จำนวนยุ้งฉาง หรือโกดัง หรือ สถานที่เก็บรวบรวมสินค้า (Warehouse) ที่ได้มาตรฐานข้าวปลอดภัย ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก
28. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC5 : การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics) CSF 5.1 ส่งเสริมศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าข้าวปลอดภัยในระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด เช่น มียุ้งฉาง หรือโกดัง หรือสถานที่รวบรวมสินค้าข้าวที่ได้มาตรฐาน(Warehouse) KPI 5.1.2 จำนวนศูนย์รวบรวมและกระจายข้าวปลอดภัยในระดับจังหวัด ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง
29. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC5 : การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics) CSF 5.1 ส่งเสริมศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าข้าวปลอดภัยในระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด เช่น มียุ้งฉาง หรือโกดัง หรือสถานที่รวบรวมสินค้าข้าวที่ได้มาตรฐาน(Warehouse) KPI 5.1.2 จำนวนศูนย์รวบรวมและกระจายข้าวปลอดภัยในระดับจังหวัด โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน
30. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC6 : การพัฒนาระบบการตลาด CSF6.1 มีระบบตลาดกลางสินค้าข้าว KPI 6.1.1 ปริมาณข้าวที่มีการซื้อขายผ่านตลาดกลางสินค้าข้าวเพิ่มขึ้น มูลค่าข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด
31. 5.เศรษฐกิจ ข้าว VC6 : การพัฒนาระบบการตลาด CSF6.2 มีรูปแบบและตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ดึงดูด น่าสนใจ ใช้ง่ายและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด KPI 6.2.1 จำนวนรูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรองและมีการขอแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง
32. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.1 การรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว KPI 1.1.1 มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนและทันสมัย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
33. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.1 การรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว KPI 1.1.1 มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนและทันสมัย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
34. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.1 การรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว KPI 1.1.1 มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนและทันสมัย ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
35. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.1 การรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว KPI 1.1.1 มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนและทันสมัย ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
36. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.1 การรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว KPI 1.1.1 มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนและทันสมัย รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด
37. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.1 การรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว KPI 1.1.1 มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนและทันสมัย จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
38. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.2 การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว(Carrying Capacity) KPI 1.2.1 จำนวนที่พัก/โรงแรมที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานในพื้นที่จังหวัด จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด
39. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.2 การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว(Carrying Capacity) KPI 1.2.1 จำนวนที่พัก/โรงแรมที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานในพื้นที่จังหวัด จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/Home Stay/Guest House ที่ได้รับรองมาตรฐาน
40. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.2 การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว(Carrying Capacity) KPI 1.2.1 จำนวนที่พัก/โรงแรมที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานในพื้นที่จังหวัด จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือน
41. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC2 พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร CSF2.1 พัฒนามาตรฐานแรงงานวิชาชีพและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว KPI2.1.1 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว
42. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC2 พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร CSF2.1 พัฒนามาตรฐานแรงงานวิชาชีพและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว KPI 2.1.2 จำนวนมัคคุเทศก์ที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้ จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้
43. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC2 พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร CSF2.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชนผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกียวข้อง KPI 2.2.1 จำนวนกลุ่ม/ชมรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
44. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC3 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร CSF3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเส้นทางถนนภายในและระหว่างจังหวัดป้ายบอกทาง KPI 3.1.1 จำนวนแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่เสนอในแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
45. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC3 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร CSF3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเส้นทางถนนภายในและระหว่างจังหวัดป้ายบอกทาง KPI 3.1.1 จำนวนแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่เสนอในแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว
46. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC3 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร CSF3.2 การพัฒนาและขยายพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว KPI 3.2.1 อัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและการเข้าถึงเครือข่ายโทรศัพท์เพิ่มขึ้น จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากร
47. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC4 พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว CSF 4.1 โรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์มีจำนวนเพียงพอและได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสำหรับการสีข้าวปลอดภัย KPI 4.1.1 จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด
48. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC4 พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว CSF4.2 ระดับคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและดื่มสาธารณะ KPI 4.2..1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่คนพิการ
49. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC4 พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว CSF4.2 ระดับคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและดื่มสาธารณะ KPI 4.2..1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณที่ได้มาตรฐาน
50. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC4 พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว CSF4.2 ระดับคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและดื่มสาธารณะ KPI 4.2..1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน
51. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC4 พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว CSF4.2 ระดับคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและดื่มสาธารณะ KPI 4.2..1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน
52. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC5 พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว CSF5.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการท่องเที่ยวได้รับรองมาตรฐาน(เช่น ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านค้า OTOP เป็นต้น) KPI 5.1.1 จำนวนธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการท่องเที่ยวได้รับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น จำนวนสินร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข
53. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC5 พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว CSF5.2 พัฒนามาตรฐานสินค้าของฝากและของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด KPI 5.2.1 จำนวนสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน เพิ่มขึ้น(เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น) จำนวนสินค้าของฝากของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน(เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)
54. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC5 พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว CSF5.2 พัฒนามาตรฐานสินค้าของฝากและของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด KPI 5.2.1 จำนวนสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน เพิ่มขึ้น(เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น) มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด
55. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC6 พัฒนาการตลาด CSF6.1 การทำการตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ KPI 6.1.1 จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
56. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC6 พัฒนาการตลาด CSF6.1 การทำการตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ KPI 6.1.1 จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด
57. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC1 : การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ CSF1.1 สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ KPI1.1.1 สัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งจังหวัด จำนวนประชากรทั้งจังหวัด
58. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC1 : การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ CSF1.1 สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ KPI1.1.1 สัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งจังหวัด จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
59. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC1 : การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ CSF1.1 สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ KPI1.1.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
60. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC1 : การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ CSF1.1 สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ KPI1.1.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด
61. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC1 : การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ CSF1.1 สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ KPI1.1.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน / ไม่มีบัตรประชาชน
62. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC1 : การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ CSF1.1 สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ KPI1.1.3 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน
63. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC1 : การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ CSF1.1 สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ KPI1.1.3 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ
64. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC1 : การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ CSF1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและได้รับการดูแลจากครอบครัว KPI1.2.1 จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย
65. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC1 : การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ CSF1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและได้รับการดูแลจากครอบครัว KPI1.2.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการเลี้ยงดูและการดูแลจากครอบครัว จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง
66. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC1 : การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ CSF1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและได้รับการดูแลจากครอบครัว KPI1.2.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการเลี้ยงดูและการดูแลจากครอบครัว จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส
67. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC1 : การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ CSF1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและได้รับการดูแลจากครอบครัว KPI1.2.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการเลี้ยงดูและการดูแลจากครอบครัว จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก
68. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC1 : การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ CSF1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและได้รับการดูแลจากครอบครัว KPI1.2.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการเลี้ยงดูและการดูแลจากครอบครัว จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก
69. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC1 : การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ CSF1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและได้รับการดูแลจากครอบครัว KPI1.2.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการเลี้ยงดูและการดูแลจากครอบครัว ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช
70. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC2 : จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้ CSF2.1 ยกระดับคุณภาพการบริการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ KPI2.1.1 จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ จิตเวช
71. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC2 : จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้ CSF2.1 ยกระดับคุณภาพการบริการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ KPI2.1.2 จำนวนสถานพยาบาล/สถานบริการสาธารณะ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เช่น ช่องทางพิเศษ/ห้องน้ำ/ทางลาดชัน/ที่จอดรถ เป็นต้น จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว
72. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC2 : จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้ CSF2.1 ยกระดับคุณภาพการบริการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ KPI2.1.3 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ ประเมินสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจเพิ่มขึ้น จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ
73. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC2 : จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้ CSF2.2 ส่งเสริมด้านการทํางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ KPI2.2.1 จำนวนผู้สูงอายุที่มีขาดแคลนรายได้/ไม่เพียงพอในการเลี้ยงชีพลดลง จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการเป็นต้น (คน)
74. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC2 : จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้ CSF2.2 ส่งเสริมด้านการทํางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ KPI2.2.1 จำนวนผู้สูงอายุที่มีขาดแคลนรายได้/ไม่เพียงพอในการเลี้ยงชีพลดลง จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว
75. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC2 : จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้ CSF2.2 ส่งเสริมด้านการทํางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ KPI2.2.1 จำนวนผู้สูงอายุที่มีขาดแคลนรายได้/ไม่เพียงพอในการเลี้ยงชีพลดลง จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ
76. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC2 : จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้ CSF2.2 ส่งเสริมด้านการทํางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ KPI2.2.1 จำนวนผู้สูงอายุที่มีขาดแคลนรายได้/ไม่เพียงพอในการเลี้ยงชีพลดลง จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน
77. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC3 : ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ CSF3.1 ส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุดูแลตนเอง ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ KPI3.1.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐานลดลง จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน
78. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC3 : ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ CSF3.1 ส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุดูแลตนเอง ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ KPI3.1.2 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ที่เพิ่มขึ้น จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
79. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC3 : ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ CSF3.1 ส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุดูแลตนเอง ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ KPI3.1.2 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ที่เพิ่มขึ้น จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน
80. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC3 : ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ CSF3.1 ส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุดูแลตนเอง ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ KPI3.1.2 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ที่เพิ่มขึ้น จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน
81. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC3 : ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ CSF3.1 ส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุดูแลตนเอง ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ KPI3.1.2 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ที่เพิ่มขึ้น จำนวนผู้สูงอายุพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์
82. 6.สังคม ผู้สูงอายุ VC3 : ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ CSF3.1 ส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุดูแลตนเอง ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ KPI3.1.2 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ที่เพิ่มขึ้น จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ
83. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ CSF1.1 การบริหารจัดการขยะชุมชน / ขยะจากภาคเกษตร /ขยะและของเสียอุตสาหกรรม KPI 1.1.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้น ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
84. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ CSF1.1 การบริหารจัดการขยะชุมชน / ขยะจากภาคเกษตร /ขยะและของเสียอุตสาหกรรม KPI 1.1.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้น พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ
85. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ CSF1.1 การบริหารจัดการขยะชุมชน / ขยะจากภาคเกษตร /ขยะและของเสียอุตสาหกรรม KPI 1.1.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้น ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
86. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ CSF1.1 การบริหารจัดการขยะชุมชน / ขยะจากภาคเกษตร /ขยะและของเสียอุตสาหกรรม KPI 1.1.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้น ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด
87. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ CSF1.1 การบริหารจัดการขยะชุมชน / ขยะจากภาคเกษตร /ขยะและของเสียอุตสาหกรรม KPI 1.1.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้น ปริมาณขยะสะสม
88. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ CSF1.1 การบริหารจัดการขยะชุมชน / ขยะจากภาคเกษตร /ขยะและของเสียอุตสาหกรรม KPI 1.1.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้น ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
89. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ CSF1.1 การบริหารจัดการขยะชุมชน / ขยะจากภาคเกษตร /ขยะและของเสียอุตสาหกรรม KPI 1.1.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้น ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
90. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ CSF1.1 การบริหารจัดการขยะชุมชน / ขยะจากภาคเกษตร /ขยะและของเสียอุตสาหกรรม KPI 1.1.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้น จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ
91. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ CSF1.1 การบริหารจัดการขยะชุมชน / ขยะจากภาคเกษตร /ขยะและของเสียอุตสาหกรรม KPI 1.1.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้น ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน
92. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ CSF1.1 การบริหารจัดการขยะชุมชน / ขยะจากภาคเกษตร /ขยะและของเสียอุตสาหกรรม KPI 1.1.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้น ปริมาณการกำจัดขยะ(เที่ยว/วัน)
93. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ CSF1.2 การบังคับใช้กฎหมายในการทิ้งขยะและของเสียจากแหล่งกำเนิด KPI 1.2.1 ปัญหา//เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ /ปัญหามลพิษลดลง จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ /ปัญหามลพิษ
94. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ CSF1.2 การบังคับใช้กฎหมายในการทิ้งขยะและของเสียจากแหล่งกำเนิด KPI 1.2.1 ปัญหา//เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ /ปัญหามลพิษลดลง ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ
95. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ CSF1.3 ศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ KPI 1.3.1 รายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ
96. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ / แปรรูปขยะ CSF2.1 พัฒนา ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / กำจัดขยะ KPI 2.1.1 แหล่งจัดเก็บ/กำจัดขยะ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง จำนวนสถานที่กำจัดขยะ
97. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ / แปรรูปขยะ CSF2.1 พัฒนา ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / กำจัดขยะ KPI 2.1.1 แหล่งจัดเก็บ/กำจัดขยะ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
98. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ / แปรรูปขยะ CSF2.1 พัฒนา ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / กำจัดขยะ KPI 2.1.1 แหล่งจัดเก็บ/กำจัดขยะ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้
99. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ / แปรรูปขยะ CSF2.1 พัฒนา ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / กำจัดขยะ KPI 2.1.1 แหล่งจัดเก็บ/กำจัดขยะ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง จำนวนร้านรับซื้อของเก่า
100. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ / แปรรูปขยะ CSF2.1 พัฒนา ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / กำจัดขยะ KPI 2.1.1 แหล่งจัดเก็บ/กำจัดขยะ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง จำนวนครัวเรือน
101. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ / แปรรูปขยะ CSF2.1 พัฒนา ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / กำจัดขยะ KPI 2.1.1 แหล่งจัดเก็บ/กำจัดขยะ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง จำนวนครัวเรือนที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย
102. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ / แปรรูปขยะ CSF2.1 พัฒนา ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / กำจัดขยะ KPI 2.1.1 แหล่งจัดเก็บ/กำจัดขยะ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง จำนวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
103. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ / แปรรูปขยะ CSF2.1 พัฒนา ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / กำจัดขยะ KPI 2.1.1 แหล่งจัดเก็บ/กำจัดขยะ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ
104. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ / แปรรูปขยะ CSF2.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบ / เทคโนโลยีการกำจัด / แปรรูปขยะให้กับพื้นที่มีปัญหาขยะ KPI 2.2.1 ชุมชนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ / เทคโนโลยีการกำจัด / แปรรูปขยะ จำนวนชุมชน / พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ / เทคโนโลยีการกำจัด / แปรรูปขยะ
105. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ / แปรรูปขยะ CSF2.3 สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ KPI 2.3.1 เครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ
106. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ / แปรรูปขยะ CSF2.3 สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ KPI 2.3.1 เครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ
107. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC3 จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ CSF3.1 สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ KPI 3.1.1 กิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ
108. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC3 จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ CSF3.1 สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ KPI 3.1.1 กิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ
109. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC3 จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ CSF3.1 สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ KPI 3.1.1 กิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
110. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC3 จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ CSF3.2 การป้องกันและจัดการพื้นที่ที่มีปัญหาขยะล้นเมืองกับพื้นที่ใกล้เคียง KPI 3.2.1 แผนการบูรณาการการจัดบริหารการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด
111. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC3 จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ CSF3.2 การป้องกันและจัดการพื้นที่ที่มีปัญหาขยะล้นเมืองกับพื้นที่ใกล้เคียง KPI 3.2.1 แผนการบูรณาการการจัดบริหารการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง
112. 7.สิ่งแวดล้อม ขยะ VC3 จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ CSF3.2 การป้องกันและจัดการพื้นที่ที่มีปัญหาขยะล้นเมืองกับพื้นที่ใกล้เคียง KPI 3.2.1 แผนการบูรณาการการจัดบริหารการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ