ชุดข้อมูลที่สำคัญ

ประกอบด้วย
ประกอบด้วย การท่องเที่ยว
ประกอบด้วย เลือก
ประกอบด้วย เลือก
ประกอบด้วย เลือก
หน้า 
 จาก 2
Records 1 ถึง 20 จาก 25
  
ประเด็นยุทธศาสตร์
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า(VC)
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF)
ตัวชี้วัด (KPI)
รายการสถิติทางการ
1. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.1 การรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว KPI 1.1.1 มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนและทันสมัย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
2. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.1 การรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว KPI 1.1.1 มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนและทันสมัย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
3. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.1 การรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว KPI 1.1.1 มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนและทันสมัย ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
4. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.1 การรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว KPI 1.1.1 มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนและทันสมัย ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
5. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.1 การรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว KPI 1.1.1 มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนและทันสมัย รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด
6. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.1 การรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว KPI 1.1.1 มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนและทันสมัย จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
7. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.2 การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว(Carrying Capacity) KPI 1.2.1 จำนวนที่พัก/โรงแรมที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานในพื้นที่จังหวัด จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด
8. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.2 การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว(Carrying Capacity) KPI 1.2.1 จำนวนที่พัก/โรงแรมที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานในพื้นที่จังหวัด จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/Home Stay/Guest House ที่ได้รับรองมาตรฐาน
9. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว CSF1.2 การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว(Carrying Capacity) KPI 1.2.1 จำนวนที่พัก/โรงแรมที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานในพื้นที่จังหวัด จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือน
10. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC2 พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร CSF2.1 พัฒนามาตรฐานแรงงานวิชาชีพและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว KPI2.1.1 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว
11. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC2 พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร CSF2.1 พัฒนามาตรฐานแรงงานวิชาชีพและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว KPI 2.1.2 จำนวนมัคคุเทศก์ที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้ จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้
12. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC2 พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร CSF2.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชนผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกียวข้อง KPI 2.2.1 จำนวนกลุ่ม/ชมรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
13. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC3 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร CSF3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเส้นทางถนนภายในและระหว่างจังหวัดป้ายบอกทาง KPI 3.1.1 จำนวนแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่เสนอในแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
14. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC3 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร CSF3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเส้นทางถนนภายในและระหว่างจังหวัดป้ายบอกทาง KPI 3.1.1 จำนวนแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่เสนอในแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว
15. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC3 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร CSF3.2 การพัฒนาและขยายพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว KPI 3.2.1 อัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและการเข้าถึงเครือข่ายโทรศัพท์เพิ่มขึ้น จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากร
16. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC4 พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว CSF 4.1 โรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์มีจำนวนเพียงพอและได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสำหรับการสีข้าวปลอดภัย KPI 4.1.1 จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด
17. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC4 พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว CSF4.2 ระดับคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและดื่มสาธารณะ KPI 4.2..1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่คนพิการ
18. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC4 พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว CSF4.2 ระดับคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและดื่มสาธารณะ KPI 4.2..1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณที่ได้มาตรฐาน
19. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC4 พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว CSF4.2 ระดับคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและดื่มสาธารณะ KPI 4.2..1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน
20. 5.เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว VC4 พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว CSF4.2 ระดับคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและดื่มสาธารณะ KPI 4.2..1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน