ดาวน์โหลด Metadata/ข้อมูล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7.สิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
ขยะ
ห่วงโซ่คุณค่า(VC) VC1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF) CSF1.1 การบริหารจัดการขยะชุมชน / ขยะจากภาคเกษตร /ขยะและของเสียอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัด (KPI) KPI 1.1.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้น
รายการสถิติทางการ ปริมาณขยะสะสม
Records 1 ถึง 1 จาก 1
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า(VC)
รายการสถิติทางการ
ไฟล์ข้อมูล
หมายเหตุ
ขยะ VC1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ ปริมาณขยะสะสม 07data1114.xlsx