ดาวน์โหลด Metadata/ข้อมูล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6.สังคม
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
ผู้สูงอายุ
ห่วงโซ่คุณค่า(VC) VC1 : การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF) CSF1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและได้รับการดูแลจากครอบครัว
ตัวชี้วัด (KPI) KPI1.2.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการเลี้ยงดูและการดูแลจากครอบครัว
รายการสถิติทางการ จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส
Records 1 ถึง 1 จาก 1
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า(VC)
รายการสถิติทางการ
ไฟล์ข้อมูล
หมายเหตุ
ผู้สูงอายุ VC1 : การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส ไม่มีข้อมูล