ดาวน์โหลด Metadata/ข้อมูล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6.สังคม
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
ผู้สูงอายุ
ห่วงโซ่คุณค่า(VC) VC1 : การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF) CSF1.1 สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด (KPI) KPI1.1.3 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ
รายการสถิติทางการ จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน
Records 1 ถึง 1 จาก 1
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า(VC)
รายการสถิติทางการ
ไฟล์ข้อมูล
หมายเหตุ
ผู้สูงอายุ VC1 : การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน 06data1131.xlsx