Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in C:\xampp\htdocs\mischm2018\phpmailer5226\PHPMailerAutoload.php on line 45
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด Metadata/ข้อมูล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.เศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
การท่องเที่ยว
ห่วงโซ่คุณค่า(VC) VC2 พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF) CSF2.1 พัฒนามาตรฐานแรงงานวิชาชีพและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด (KPI) KPI2.1.1 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว
รายการสถิติทางการ จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว
Records 1 ถึง 1 จาก 1
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า(VC)
รายการสถิติทางการ
ไฟล์ข้อมูล
หมายเหตุ
การท่องเที่ยว VC2 พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว 52data2111.xlsx