ดาวน์โหลด Metadata/ข้อมูล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.เศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
การท่องเที่ยว
ห่วงโซ่คุณค่า(VC) VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF) CSF1.2 การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว(Carrying Capacity)
ตัวชี้วัด (KPI) KPI 1.2.1 จำนวนที่พัก/โรงแรมที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานในพื้นที่จังหวัด
รายการสถิติทางการ จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือน
Records 1 ถึง 1 จาก 1
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า(VC)
รายการสถิติทางการ
ไฟล์ข้อมูล
หมายเหตุ
การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือน 52data1213.xlsx