ดาวน์โหลด Metadata/ข้อมูล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.เศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
การท่องเที่ยว
ห่วงโซ่คุณค่า(VC) VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF) CSF1.1 การรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด (KPI) KPI 1.1.1 มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนและทันสมัย
รายการสถิติทางการ จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
Records 1 ถึง 1 จาก 1
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า(VC)
รายการสถิติทางการ
ไฟล์ข้อมูล
หมายเหตุ
การท่องเที่ยว VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย 52data1111.xlsx