ดาวน์โหลด Metadata/ข้อมูล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.เศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
ข้าว
ห่วงโซ่คุณค่า(VC) VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF) CSF 2.2 เกษตรกรมีแผนการผลิต และแผนการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม(Crop Zoning and planning)
ตัวชี้วัด (KPI) KPI 2.2.1 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมให้สามารถจัดทำแผนการผลิต และแผนการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม(Crop Zoning and planning)
รายการสถิติทางการ พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่
Records 1 ถึง 1 จาก 1
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า(VC)
รายการสถิติทางการ
ไฟล์ข้อมูล
หมายเหตุ
ข้าว VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่ 51data2212.xlsx