ดาวน์โหลด Metadata/ข้อมูล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.เศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
ข้าว
ห่วงโซ่คุณค่า(VC) VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF) CSF 2.1 สนับสนุนเกษตรกรในระบบการผลิตข้าวได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม สาธิต ดูงานด้านการใช้พื้นที่เพาะปลูก การพัฒนาคุณภาพดิน แหล่งน้ำที่ปลอดภัยจากสารเคมี การเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุน เป็นต้น
ตัวชี้วัด (KPI) KPI 2.1.1 จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าว
รายการสถิติทางการ จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด
Records 1 ถึง 1 จาก 1
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า(VC)
รายการสถิติทางการ
ไฟล์ข้อมูล
หมายเหตุ
ข้าว VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด 51data2111.xlsx