ดาวน์โหลด Metadata/ข้อมูล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.เศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
ข้าว
ห่วงโซ่คุณค่า(VC) VC1 :การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF) CSF 1.1 พัฒนาปัจจัยการผลิต เช่น การคัดเลือกพันธ์ข้าว การปรับปรุงดิน การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
ตัวชี้วัด (KPI) KPI1.1.2 จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานและแหล่งน้ำสาธารณะ
รายการสถิติทางการ พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน
Records 1 ถึง 1 จาก 1
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า(VC)
รายการสถิติทางการ
ไฟล์ข้อมูล
หมายเหตุ
ข้าว VC1 :การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน 51data1123.xlsx