ดาวน์โหลด Metadata/ข้อมูล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.เศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
ข้าว
ห่วงโซ่คุณค่า(VC) VC1 :การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF) CSF 1.1 พัฒนาปัจจัยการผลิต เช่น การคัดเลือกพันธ์ข้าว การปรับปรุงดิน การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
ตัวชี้วัด (KPI) KPI 1.1.1 ชนิดพันธ์ข้าวที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูก
รายการสถิติทางการ ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก
Records 1 ถึง 1 จาก 1
ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า(VC)
รายการสถิติทางการ
ไฟล์ข้อมูล
หมายเหตุ
ข้าว VC1 :การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก 51data1111.xlsx