MISchm version 1.2017
ผู้ใช้สามารถเลือกปี(เลือกที่ตารางข้อมูลด้านล่าง) เลือกการแสดงผลที่ผู้ใช้สนใจ(คลิ๊กที่ด้านล่างของแผนภูมิ)
พัฒนาโดยฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.