ที่มา : สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หน้า 
 จาก 2
Records 1 ไปยัง 4 จาก 5
จังหวัด
ปี
จำนวนผู้ทำงานต่ำระดับ
เชียงใหม่ 2559 0.81
เชียงใหม่ 2558 1.04
เชียงใหม่ 2557 1.26
เชียงใหม่ 2556 0.50
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.