ที่มา :สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1
เรียงตาม 
จังหวัด
ปี
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/ปี)
ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด
(ตัน/ปี)
ปริมาณขยะสะสม
(ตัน/ปี)
เชียงใหม่ 2559 191,911.3 320,194.2 42,979.0
เชียงใหม่ 2558 198,876.5 320,194.2 15,572.2
เชียงใหม่ 2557 235,549.8 302,050.9 22,258.5
เชียงใหม่ 2556 236,001.8 306,009.4 22,258.5
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.