ในการแสดงผล กรุณาเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ และผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ
เรียงตาม 
เลือกรายการ
เลือกรายการ
หน้า 
 จาก 29
Records 1 ไปยัง 10 จาก 287
ประเด็นยุทธศาสตร์
ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า(VC)
รายการข้อมูล
สถานะข้อมูล
1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล: เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ สุขภาพ VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว สัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านการท่องเที่ยวต่องบประมาณทั้งหมด มีข้อมูล
1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล: เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ สุขภาพ VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว จำนวนรายงานความพร้อมของที่พัก แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและจำนวนนักท่องเที่ยวตามกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น มีข้อมูล
1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล: เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ สุขภาพ VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว อัตราการเพิ่มของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการสืบสานและร่วมนำเสนอวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของเชียงใหม่ มีข้อมูล
1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล: เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ สุขภาพ VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว จำนวนกิจกรรมของชุมชนเกี่ยวกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของเชียงใหม่ มีข้อมูล
1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล: เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ สุขภาพ VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีข้อมูล
1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล: เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ สุขภาพ VC2 พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศน์และบุคลากร จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/ผู้นำเที่ยวที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว มีข้อมูล
1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล: เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ สุขภาพ VC2 พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศน์และบุคลากร จำนวนการรวมกลุ่มของชุมชนวัฒนธรรม ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูล
1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล: เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ สุขภาพ VC2 พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศน์และบุคลากร จำนวนแรงงานและบุคลากรที่มีศักยภาพการในกิจกรรมที่เป็นห่วงโซ่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ธรรมชาติและบริการทางการแพทย์ ธุรกิจสปา และนวดแผนไทย ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูล
1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล: เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ สุขภาพ VC3 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร อัตราการลดลงของจุดความร้อน (Hotspot)ในพื้นที่จังหวัด มีข้อมูล
1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล: เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ สุขภาพ VC3 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร อัตราการลดลงของพื้นที่ความเสียหายจากไฟป่า มีข้อมูล
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.