ในการแสดงผล กรุณาเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ และผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ
เรียงตาม 
เลือกรายการ
เลือกรายการ
หน้า 
 จาก 29
Records 1 ไปยัง 10 จาก 286
ประเด็นยุทธศาสตร์
ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า(VC)
รายการข้อมูล
สถานะข้อมูล
1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล: เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ สุขภาพ VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว ระดับความครอบคลุมของกลยุทธ์ และโครงการต่อการกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ ไม่มีข้อมูล
1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล: เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ สุขภาพ VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว สัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านการท่องเที่ยวต่องบประมาณทั้งหมด มีข้อมูล
1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล: เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ สุขภาพ VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว จำนวนรายงานความพร้อมของที่พัก แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและจำนวนนักท่องเที่ยวตามกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น มีข้อมูล
1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล: เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ สุขภาพ VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว จำนวนฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นและข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและ สุขภาพของเชียงใหม่ ไม่มีข้อมูล
1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล: เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ สุขภาพ VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว จำนวนการใช้ข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นและข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและ สุขภาพของเชียงใหม่ ไม่มีข้อมูล
1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล: เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ สุขภาพ VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว จำนวนรายการท่องเที่ยวที่เป็นการเชื่อมโยงเส้นทาง(Routs)ท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่น ๆ ไม่มีข้อมูล
1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล: เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ สุขภาพ VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว อัตราการเพิ่มของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการสืบสานและร่วมนำเสนอวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของเชียงใหม่ มีข้อมูล
1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล: เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ สุขภาพ VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว จำนวนกิจกรรมของชุมชนเกี่ยวกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของเชียงใหม่ มีข้อมูล
1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล: เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ สุขภาพ VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีข้อมูล
1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล: เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ สุขภาพ VC2 พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศน์และบุคลากร จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/ผู้นำเที่ยวที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว มีข้อมูล
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.