ที่มา : สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หน้า 
 จาก 2
Records 1 ไปยัง 4 จาก 5
จังหวัด
ปี
สัมประสิทธิ์
การกระจายรายได้
เชียงใหม่ 2558 0.267
เชียงใหม่ 2556 0.290
เชียงใหม่ 2554 0.336
เชียงใหม่ 2552 0.344
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.