เรียงตาม 
หน้า 
 จาก 3
Records 1 ไปยัง 4 จาก 10
จังหวัด
ปี
สัดส่วนคนจน
เมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค
เส้นความยากจน
(Poverty line)
จำนวนคนจน
เมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค
เชียงใหม่ 2558 5.2 2,609 88.70
เชียงใหม่ 2557 6.7 2,535 116.10
เชียงใหม่ 2556 21.6 2,432 372.80
เชียงใหม่ 2555 17.5 2,348 302.89
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.