เรียงตาม 
หน้า 
 จาก 2
Records 1 ไปยัง 4 จาก 5
จังหวัด
ปี
ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด
(ตัน/ปี)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน)
เชียงใหม่ 2556 306,009.4 245,709.7 63,041.4
เชียงใหม่ 2557 302,050.9 239,301.3 62,749.6
เชียงใหม่ 2558 320,194.2 253,001.4 67,192.8
เชียงใหม่ 2559 320,194.2 253,001.4 67,192.8
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.