Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in C:\xampp\htdocs\mischm2018\chart\phpmailer5223\PHPMailerAutoload.php on line 45
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา :สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เรียงตาม 
เลือกรายการ
เลือกรายการ
หน้า 
 จาก 2
Records 1 ไปยัง 4 จาก 5
จังหวัด
ปี
จำนวนผู้สูงอายุ
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้
เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว
350 2560 114,219 117,198
350 2559 139,499 122,862
350 2558 143,041 118,111
350 2557 112,794 97,201
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.