เรียงตาม 
Records 1 ไปยัง 4 จาก 4
จังหวัด
ปี
รายได้รวม
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายต่อหัว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย (บาท)
ค่าใช้จ่ายต่อหัว
ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (บาท)
เชียงใหม่ 2556 58,550.5 36,541.5 22,009.0 2,963.1 3,369.4
เชียงใหม่ 2557 73,757.5 48,560.0 25,197.5 3,086.6 3,490.9
เชียงใหม่ 2558 82,570.2 53,690.4 28,879.9 3,221.3 3,667.8
เชียงใหม่ 2559 86,004.0 56,217.5 29,786.5 3,296.5 3,758.8
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.