ที่มา :สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
เรียงตาม 
เลือกรายการ
เลือกรายการ
Records 1 ไปยัง 3 จาก 3
จังหวัด
ปี
จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาต
เป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว
กลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชียงใหม่ 2557 15,442 1,364
เชียงใหม่ 2558 9,785 1,404
เชียงใหม่ 2559 9,140 1,472
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.