ที่มา : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
เรียงตาม 
เลือกรายการ
จังหวัด
ปี
จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
เชียงใหม่ 2559 9,632,271 6,708,861 2,923,410
เชียงใหม่ 2558 9,286,307 6,451,283 2,835,024
เชียงใหม่ 2557 8,665,502 6,064,177 2,601,325
เชียงใหม่ 2556 7,089,792 4,747,887 2,341,905
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.